ANBI

 

Stichting de Vrije Tafels van Oosterbeek (RSIN 8629.96.557) is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. (ANBI)

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Mw. M.C. van Ketwich Verschuur – van den Hout, voorzitter
Mw. G.M.M. Versteegen, secretaris/penningmeester
Dhr. J.H. Röselaers, lid

 

BELEIDSPLAN STICHTING DE VRIJE TAFELS TE OOSTERBEEK.

  1. Oprichtingsdatum

De stichting De Vrije tafels van Oosterbeek is gevestigd in Oosterbeek (gemeente Renkum) en is statutair opgericht op 2 september 2021.

  1. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van lezingen en andere bijeenkomsten met als doel het bevorderen van de bewustwording van mens en maatschappij voor actuele problemen in een context van vrijzinnig gedachtengoed en alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel te bereiken door het inzamelen van een startkapitaal  teneinde op non-profit basis lezingencycli te organiseren waarbij de entreegelden kostendekkend moeten zijn. Het initiatief is uitgegaan van de Remonstrantse gemeente, maar – dat moet met name genoemd worden – de lezingen staan op zich los van de Remonstrantse gemeente en dragen verder niet een al te kerkelijke signatuur, omdat zulks in deze tijd geen aanbeveling meer is voor een wat jongere generatie. De bedoeling is om via de lezingen een niet zozeer religieuze, maar toch spirituele belangstelling te ontwikkelen.

De stichting heeft daarom haar focus gericht op de grote behoefte die er bestaat aan een plek waar spirituele, morele, ethische en existentiële vraagstukken besproken kunnen worden. Het begrip vrij in de naamgeving van de stichting is bewust gekozen en verwijst enerzijds naar gastvrij; iedereen is welkom. Maar ook vrij in de betekenis van vrije meningsuitwisseling. Verdraagzaamheid is daarbinnen een kernbegrip. Met deze uitnodigende visie denkt de stichting niet alleen belangstellenden uit de gemeente Renkum, waaronder Oosterbeek te interesseren, maar ook belangstellenden uit Arnhem en omgeving worden en zijn van harte uitgenodigd.

  1. Organisatie

De avonden worden gehouden in de Concertzaal te Oosterbeek, van oorsprong de plaats waar de Remonstranten in Oosterbeek begin 1900 in afwachting van de realisatie van het eigen kerkgebouw, gehuisvest zijn. Na verwelkoming van de gasten wordt de spreker uitgenodigd de lezing uit te spreken, waarna aansluitend een co-referent gevraagd wordt te reageren. Vervolgens wordt tijdens het diner aan de verschillende tafels door de gasten van gedachten gewisseld over hetgeen in de lezing aan de orde geweest is.

In het eerste seizoen 2021-2022 zijn vijf bijeenkomst gehouden. Voor de tweede helft van 2022 worden twee lezingen voorzien en in de eerste helft van 2023 eveneens twee lezingen en zo vervolgens steeds twee lezingen in het najaar en twee lezingen in het voorjaar.

  1. Governance

De stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie leden. Bestuursleden en andere betrokkenen krijgen geen honorering en evenmin een onkostenvergoeding. De stichting verwerft haar financiële middelen door bij de lezingen in samenwerking met de Concertzaal Oosterbeek maaltijden tegen in beginsel uitsluitend kostprijs aan de bezoekers te verstrekken. Sprekers worden om niet en hooguit tegen een onkostenvergoeding uitgenodigd.

Verder zal de stichting alleen fondsen werven teneinde eventuele tekorten – ondanks haar streven naar een break even situatie – te dekken.

  1. Thema.

Als centraal thema van de lezingen is gekozen voor: “Wat zegt mijn geweten” Een thema dat aansluit bij de grote, complexe vraagstukken in onze samenleving denk aan het klimaat, polarisatie, migratie, de omgang met ons verleden, woningnood etc.

  1. Bestuur

Het bestuur van de Stichting de Vrije Tafels van Oosterbeek bestaat uit:
Mw. M.C. van Ketwich Verschuur – van den Hout, voorzitter
Mw. G.M.M. Versteegen, secretaris/penningmeester
Dhr. J.H. Röselaers, lid

 

Oosterbeek, 10 augustus 2022